دوره پایه


 
 
دوره پايه
 
 

اهداف آموزشی

دوره پایه :

1- آشنایی کلی با اصول پایه لاپاروسکوپیک ( ابزار ها- دستگاهای مورد استفاده – انتخاب بیمار – تجهیزات – بیهوشی)

2- جلسات آموزشی عملی جهت بهبود اجرای مهارتهای تکنیکی در جراحی لاپاروسکوپیک

3- دانستن نتایج و عوارض بالقوه اعمال لاپاروسکوپیک

برنامه های تئوری


4- مقدمات کلی لاپاروسکوپی( اندیکاسیون – کنتراندیکاسیون )

5- Position -انتخاب بیمار- هماهنگی چشم و دست

6- ابزار شناسی – وسایل و تجهیزات

7- آشنایی با منبع نور و گاز و دوربین – مانیتور

8- مشاهده و آشنایی با وسایل لاپاروسکوپی
 
9- آشنایی با ابزار لاپاروسکوپی که در اعمال جراحی شایع کاربرد دارد و آشنایی با تروکار در لاپاروسکوپی

10- کار با تروکار ها و وسایل لاپاروسکوپی( مانیتور...)

11- هماهنگی چشم و دست در لاپاروسکوپی ( اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون)

12- اثرات فیزیولوژیک پنوموپریتوئن

13- روش تروکار گذاری سوزن ورس

14- معرفی اعمال شایع لاپاروسکوپی و روش گذاشتن تروکار اول

15- لاپاروسکوپی تشخیصی ( کاربرد – اندیکاسیون ها)

16- نحوه بیوپسی لاپاروسکوپی

17- نحوه هموستاز در لاپاروسکوپی

18- الکتروسرجری و انواع آن

19- مقدمات لاپاروسکوپی کیسه صفرا

20- اندیکاسیون کله سیستکتومی لاپاروسکوپی

21- روش شایع تروکار گذاری کیسه صفراوی

22-عوارض احتمالی کله سیستکتومی لاپاروسکوپی

23-لاپاروسکوپی در کله سیست حاد

24-سوچور زدن در لاپاروسکوپی

25-آپاندکتومی لاپاروسکوپیک – نحوه تروکار گذاری

برنامه های عملی


1-نحوه بیوپسی لاپاروسکوپی

2-نحوه هموستاز در لاپاروسکوپی

3-آپاندکتومی لاپاروسکوپی –نحوه تروکار گذاری

4-لاپاروسکوپی در کله سیست حاد

5-عمل لاپاروسکوپی کیست تخمدان و لوله های رحم

6-انجام لاپاروسکوپی کیسه صفرا- کلانژیوگرافی(با کمک اساتید)

7-انجام لاپاروسکوپی آپاندیس (با کمک اساتید)

8-انجام لاپاروسکوپی تشخیصی و تروکار گذاری ) به طور مستقل کله سیستکتومی –آپاندکتومی روی حیوان زنده

9-مشارکت در عمل های لاپاروسکپیک –انجام تروکار گذاری مستقل و کله سیستکتومی و آپاندکتومی

10-سوچور زدن در لاپاروسکوپی
 

در پایان دوره:

باید جراحان اعمال زیر را فراگرفته باشند:

1- عمل لاپاروسکوپی کله سیستکتومی را بتواند انجام دهد.

2- عمل لاپاروسکوپی آپاندکتومی را بتواند انجام دهد

3- عمل لاپاروسکوپی تشخیصی را بتواند انجام دهد

4-عمل لاپاروسکوپی کیست تخمدان را بتواند انجام دهد

5-عمل لاپاروسکوپی لیگاتور لوله های رحمی را بتواند انجام بدهد.
 

در پایان دوره از کلیه شرکت کنندگان ، آزمون به عمل خواهد آمد و در صورت قبولی به آنان مدرک اعطاء خواهد شد.

همچنین به منظور ارزیابی و ارتقاء ارائه خدمات آموزشی از کلیه شرکت کنند گان نظر سنجی در مورد محتویات و محل دوره به عمل خواهد آمد.

·

اوقات شرعی

امروز: 31
اين هفته: 31
هفته‌ي گذشته: 368
اين ماه: 1463
ماه گذشته: 1918
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1