• بررسی ارتقاع سرور های واحد وب سایت دانشگاه

  • چک لیست ارتقاء امنیت سازمان

  • سال 93

منوی اصلی
اوقات شرعی
امروز: 14
ديروز:21
اين هفته: 175
هفته‌ي گذشته: 356
اين ماه: 1044
ماه گذشته: 2004
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

طرحهای پژوهشی

   

کد عنوان طرح مجري وضعیت
85205 بررسي تاثير اسپيلانکنيسکتومياز طريق توراکوسکوپي بر کنترل دردهاي شديد ناشي از بيماريهاي پيشرفته پانکراس و کانسر معده  دکتر توسلي پايان يافته
85312 بررسي ارزش تشخيصي توراکوسکوپي درآسيب هاي مخفي ديافراگم در تروماهاي نافذ توراکوابدومينال  دکتر توسلي پايان يافته
85353 مقايسه اثرات جايگذاري و عدم جايگذاري سوند نازوژژنال در عمل جراحي توتال گاسترکتومي  دکتر توسلي پايان يافته
85444 ساخت جعبه تمرين لاپاراسکوپي  دکتر توسلي پايان يافته
84082 ارزيابي مارکرهاي Long DNA و BAT-26 در تشخيص کانسر کولون با بررسي اين مارکرها در نمونه مدفوع بيماران و مقايسه آن با افراد سالم  دکتر توسلي در حال اجرا
88129 تاًثير کور کومين بر چسبندگي پريتوئن به دنبال ايجاد پريتونيت در رت  دکتر توسلي پايان يافته
82361 ارزيابي سطح IFN-y و IL-4 در بيماران مبتلا به کيست هيداتيک  دکتر توسلي پايان يافته
87706 تهيه مجموعه آموزشي آناتومي تنه با استفاده از تصاوير زنده ويدئو آندوسکپي  دکتر توسلي پايان يافته
86767 مقايسه اثر اندانسترون و دگزامتازون – متوکلوپراميد بر روي تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي  دکتر توسلي پايان يافته
86028 مقايسه نتايج تغذيه زودرس با روش رايج شروع تغذيه پس از آناستوموز روده بزرگ در بيماران بستري در بيمارستان قائم (عج) مشهد  دکتر توسلي پايان يافته
83182 ارزيابي سطح سايتوکاينهاي TNF-a و IL-6 در بيماران مبتلا به کيست هيداتيد قبل و يک ماه پس از عمل جراحي و مقايسه آن با تست الايزاي اختصاصي بر عليه هيداتيدوزيس  دکتر توسلي پايان يافته
87800 بررسي تاثير آمادگي مکانيکال کولون بر عوارض بعد از عمل در بيماران با جراحي انتخابي کولون (شامل رزکسيون آناستوموز کولون)  دکتر توسلي پايان يافته
88521 افزايش بازدهي پژوهشي دانشجويان و رزيدنتهاي جراحي  دکتر توسلي  
89524 مقايسه کاربرد ليگاشور با استاپلر خطي در رزکشن و ترميم روده باريک  دکتر توسلي پايان يافته
88641 ارزيابي تزريق شاربن با هدايت سونوگرافي به داخل دانسيته هاي غير قابل لمس پستاني به عنوان مارکر حين عمل جراحي  دکتر توسلي پايان يافته
88652 بررسي ارزش تشخيصي بيومارکرHE4 و ترومبوپويتين سرم در تشخيص توده هاي بدخيم تخمدان  دکتر توسلي پايان يافته
88678 مقايسه و بررسي ارزش تشخيصي مارکرهاي ترومبوپويتين و CA125 در تشخيص نوع توده تخمدان  دکتر توسلي پايان يافته
87814 نقش دبريدمان زودرس به کمک توراکوسکوپي در درمان آمپيم حفره پلورال به دنبال پنوموني  دکتر توسلي پايان يافته
87830 بررسي نتايج عمل جراحي برداشتن کيسه صفرا به روش لاپاراسکوپي در بيمارستان قائم ٬اميد در بين سالهاي 87_83  دکتر توسلي پايان يافته
89281 معرفي يک روش جديد لاپاروسکوپي جهت ترميم هرني اينگو ئينال و مقايسه آن با روش متداول TEP  دکتر توسلي پايان يافته
89314 مقايسه سطح اضطراب و افسردگي قبل و بعد از عمل جراحي باي پس معده در افراد مبتلا به چاقي  دکتر توسلي پايان يافته
89295 مقايسه يک تکنيک ابداعي در ترميم فاشيا در پورت هاي لاپاروسکوپي با روش مرسوم  دکتر توسلي پایان یافته
89724 بررسي تاثير لاپاروسکوپيک گاستريک باندينگ بر فاکتورهاي سندرم متابوليک و ديابت تيپ 2  دکتر توسلي در حال اجرا
89851 فراواني موتاسيون ژن هاي K-RAS (کدون هاي 12و 13) وBRAF (V599E) در بيماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بيمارستان هاي دانشگاهي شهر مشهد  دکتر توسلي در حال اجرا
89889 بررسي نتايج درماني استفاده از استنت در ترميم اوليه مجاري صفراوي و مقايسه آن با T-Tube  دکتر توسلي پایان یافته
89996 بررسي فراواني موتاسيون ژن هاي K-RAS (کدون هاي 12و 13) وBRAF (V599E) در بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شهر مشهد  دکتر توسلي  
89198 بررسي ميزان موفقيت عمل جراحي گاستريک باي پس برکاهش وزن و فاکتور هاي متابوليک در چاقي مرضي  دکتر توسلي  
900255 ارزيابي تاثير تاخير در شروع درمان در مبتلايان به سرطان پستان در ميزان بقاء بدون بيماري 2 ساله  دکتر توسلي در حال اجرا
900378 مقايسه ارزش تشخيصي دو ماده رنگي متيلن بلو و patent blue در يافتن غده لنفاوي پيشاهنگ در سرطان پستان و مقايسه عوارض موضعي آن ها  دکتر توسلي  پایان یافته
900824 طراحي نرم افزار آموزشي پزشکي  دکتر توسلي در حال اجرا
900844 بررسي اثر عصاره هاي آبي، آبي الکلي و الکلي گياه پنيرک (Malva Sylvestris) بر شدت چسبندگي صفاق به دنبال القاي چسبندگي در رت  دکتر توسلي پايان يافته
900845 اثرات روغن شتر مرغ بر شدت چسبندگي صفاق به دنبال القاي چسبندگي در رت  دکتر توسلي پايان يافته
910682 ارزيابي روش لاپاراسکوپي تشخيصي در بيماران با دردهاي مبهم شکمي  دکتر توسلي  
911140 کاهش تعداد انسزيون ها در جراحي آپاندکتومي لاپاروسکوپي  دکتر توسلي در حال اجرا
911162 کاهش دادن پورت ها در جراحي لاپاراسکوپي کيسه صفرا  دکتر توسلي در حال اجرا
910428 مقايسه نتايج دو تکنيک سمپاتکتومي توراسيک به روش باز و توراکوسکوپيک در هيپرهيدروز کف دست  دکتر باقري پایان یافته
910697 بررسي توراکوسکوپي در بيوپسي از ضايعات منتشر ريه  دکتر باقري پایان یافته
910725 کاربرد فلاپهاي پکتورال دو طرفه در درمان مدياستينيت چرکي پس از استرنوتومي  دکتر باقري در حال اجرا
910804 بررسي جراحي دکورتيکاسيون و پلورکتومي بر روي عملکرد ريه و ديامتر قفسه سينه ي نا متفارن در بيماران با آمپيم فاز فيبروز  دکتر باقري در حال اجرا
911313 بررسي نقشVATS Thymectomy در بيماران با مياستني گراويس  دکتر باقري در حال اجرا
920073 : بررسي يافته هاي برونکوسکوپي فيبر اپتيک دربيماران مبتلا به کيست هيداتيک ريوي پاره شده  دکتر باقري  
920929 بررسي وضعيت سوء تغذيه بيماران سرطاني کشور  دکتر باقري  
921170 بررسي تاثير تجويز دوز واحد کورتيکواستروئيد در پيشگيري از عوارض تنفسي بعد از عمل ازوفاژکتومي ترانس هياتال  دکتر باقري  
910477 مقايسه سرطان پستان در زنان زير 40 سال و بالاي 40 سال در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در بين سال هاي 81-91 دکتر فتاحي مصوب
900808 بررسي نتايج اسپلنکتومي لاپاروسکوپيک در بيماري هاي خوني بين سال هاي 1385 لغايت 1390 در بيمارستان قائم(عج) دکتر فتاحي  
900378 مقايسه ارزش تشخيصي دو ماده رنگي متيلن بلو و patent blue در يافتن غده لنفاوي پيشاهنگ در سرطان پستان و مقايسه عوارض موضعي آن ها دکتر فتاحي پایان یافته
911006 بررسي کارايي لاپاروسکوپيک اسپلنکتومي با شروع از ناف طحال در مقايسه با شروع از عروق گاستريک کوچک دکتر فتاحي  
920431 بررسي و مقايسه جراحي به روش مديفيه و جديد با روش معمول جراحي کيست هيداتيد کبد دکتر فتاحي مصوب
920561 بررسي نتايج و مقايسه کارايي تکنيک هاي جراحي کارديوميوتومي هلر در درمان بيماران مبتلا به آشالازي در بيماران بستري در بيمارستانهاي قائم(عج) و اميد مشهد بين سالهاي 1388-1393 دکتر رجبي تصوبب
920389 بررسي نتايج درماني و عوارض روش جديد ترميم بافتي وبدون کشش هرني اينگوئينال در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان قائم و اميد مشهد در سالهاي 1391 تا1393 دکتر رجبي تصوبب
   مقایسه درمان بین دو روش جراحی توراکوسکوپیک و باز در ترمیم فتق دیافراگماتیک نوزادان  دکتر هیرادفر- دکتر طهماسبی  

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.